Informace k členským příspěvkům  

Mládež a děti
Výbor Kanoistického oddílu (dále jen KO) stanovil členské příspěvky mládeži a dětem na rok 2024 ve výši 4.400 Kč/rok (včetně skříňky) s možností placení čtvrtletní platbou po 1.100 Kč, při splnění podmínek účasti na závodech. Výše příspěvku pro děti a mládež, která se závodů neúčastní Vám sdělí trenér/správce areálu.
Příspěvky se platí převodem na účet KO: 2401572500/2010, do poznámky pro příjemce nutno uvést jméno a příjmení dítěte.

Ostatní
Výbor KO stanovil členské příspěvky pro člena KO 4.400 Kč, hosté 4.400 Kč, veteráni nad 65 let a studenti 2.500 Kč (bez skříňky).

Výši příspěvků si můžete ověřit u správce areálu. 

Příspěvky se platí převodem na účet KO: 2401572500/2010, do poznámky pro příjemce nutno uvést jméno a příjmení člena KO nebo hosta. Termín splatnosti příspěvků je 31. 3. 2024.


Členská přihláška  

Mládež a děti
Přihláška - mládež

Ostatní

Přihláška - dospělí

Návštěvní řád loděnice  

Návštěvní řád loděnice Canoe & Kayak Club LODNÍ SPORTY BRNO na Veslařské 177

 1. Vstup a používání areálu loděnice je dovoleno členům Canoe & Kayak Club LODNÍ SPORTY BRNO / dále jen klub/, který je provozovatel areálu loděnice, nečlenům klubu je vstup a používání areálu loděnice dovolen pouze v doprovodu členů klubu.
 2. Vstupem do areálu loděnice se každý zavazuje dodržovat tento návštěvní řád, s jehož ustanoveními je povinen se seznámit a jehož účelem je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v areálu loděnice. Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní sportovní či jiné akce v areálu loděnice je cizí fyzická nebo právnická osoba.
 3. Areál je přístupný členům klubu v provozní době, která je každý den od 8,00 do 21,00 hod. Užívání areálu mimo stanovenou dobu je možné pouze po předchozí dohodě s předsedou klubu.
 4. Celý areál loděnice je nekuřácký, platí přísný zákaz rozdělávání a manipulace s otevřeným ohněm, jako jsou např. louče, pochodně, svíčky, lampiony, tzv. balóny štěstí apod.
 5. Vstup psů do areálu není povolen.
 6. Klíče /elektronické karty a čipy/ od areálu a objektů klubu může mít k dispozici člen klubu, kterému správce loděnice klíč propůjčí. Správce loděnice je také oprávněn odebrat klíče členu klubu i bez udání důvodu. Klíče je zakázáno kopírovat a půjčovat jiným osobám.
 7. Při opuštění areálu loděnice je každý povinen zkontrolovat uzavření oken, zajistit řádné uzamčení skladů lodí, šaten, posilovny a loděnice.
 8. Vstup do areálu loděnice, trénink a používání tréninkových zařízení (posilovna, hřiště, tenisový kurt) mohou osoby mladší 18-ti let pouze za přítomnosti trenérů nebo dospělé osoby. Osoby mladší 18-ti let mohou provádět vodácký výcvik pouze pod dohledem dospělého.
 9. Členové klubu a ostatní návštěvníci areálu loděnice jsou povinni udržovat čistotu a pořádek a chovat se tak, aby neohrožovali sebe a ostatní, chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování či jiné formě znehodnocování majetku klubu a ostatních návštěvníků. Při užívání prostor platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, hygienická opatření a další obecně platné zákonné předpisy. Zjištěné závady jsou všichni uživatelé areálu povinni nahlásit správci loděnice.
 10. Časový rozvrh užívání posilovny, hřiště, tenisového kurtu a lodí členy klubu nebo návštěvníky areálu loděnice určuje předseda klubu nebo jím pověřená osoba. Do posilovny povolen vstup pouze po přezutí. Provoz lodě s vícečlennou posádkou je možný pouze za přítomnosti a s dohledem osoby, která má průkaz způsobilosti vůdce plavidla.
 11. Pobyt a pohyb v areálu loděnice je na vlastní nebezpečí, za případný úraz nebo újmu na zdraví či na majetku návštěvníků nenese klub zodpovědnost.
 12. Členové klubu odpovídají za škody, které sami nebo jejich hosté způsobili na zařízení a majetku klubu.
 13. Lodě a pádla se ukládají na místech tomu určených. Osobní věci se ukládají do uzamykatelných a jmény označených skříní (vyjma mokrých věcí, které se ukládají na šňůry určené na sušení oblečení). Povolit uložení soukromých lodí v loděnici může předseda klubu nebo správce loděnice.
 14. Použití klubových lodí povoluje správce loděnice nebo předseda klubu. Každý uživatel lodě, musí o tuto patřičně pečovat (tzn. po každém použití nejen vylévat vodu, ale i vytírat a jakékoliv závady musí ihned hlásit správci areálu). V případě poškození lodě je uživatel povinen uhradit náklady na opravu lodi ve výši stanovené správcem loděnice. Všichni uživatelé dalšího sportovního vybavení (pádla, vesty, špricky, aj.) jsou povinni toto ukládat zpět na vyhrazená místa v loděnici.
 15. Parkování v areálu loděnice je možné pouze na místech k tomu určených po předchozím odsouhlasení předsedou klubu nebo správce loděnice. Vjezd automobilů do areálu loděnice lze pouze za účelem naložení nebo vyložení lodí nebo nákladu po předchozím odsouhlasení předsedou klubu nebo správcem loděnice.
 16. Jízdní kola je povoleno ukládat na místě k tomu určeném tak, aby byla majiteli zabezpečena proti odcizení.
 17. Za uskladnění lodí, vozidel, přívěsů, kol, cenných předmětů a peněz není klub odpovědný. Klub neručí za jakékoliv ztráty v areálu loděnice.
 18. Přistávací molo slouží pouze pro nastupování a vystupování z lodí / nikoliv pro nástup a výstup pro dračí lodě/. Skákat a pobývat na mole není dovoleno.
 19. Jakákoliv manipulace s topením či je dovolena pouze správci loděnice a osobám pověřeným předsedou klubu.
 20. Loděnici a její zařízení lze používat pouze k účelům přímo souvisejícím s činností klubu. K jiným účelům (např.: večírky, schůzky atp.) je lze využít pouze po předchozím schválení předsedou klubu.
 21. Uživatelé, s nimiž má klub uzavřen smluvní vztah, mohou mít v rámci smlouvy uvedena další specifická ujednání, která se vztahují k provozu jejich činností. V ostatním platí pro veškeré návštěvníky areálu loděnice tento návštěvní řád.

V Brně 2.1.2022

RNDr. Zdeněk Janeček
    předseda klubu


Výbor oddílu a kontakty  

Předseda : RNDr. Zdeněk Janeček, e-mail: janecek@pavlof.cz
Trenér mládeže: Matouš Kysilka, telefon: +420 728 444 388; e-mail: brnotrener@seznam.cz
Dračí lodě: Zdeněk Pekárek, e-mail: pekarek30@seznam.cz
Správce areálu: Petr Petyovský

Výbor spolku:
Předseda - RNDr. Zdeněk Janeček
Členové - JUDr. Dalibor Lorenc, Petr Petyovský, Lev Mezenský, Zdeněk Pekárek